Τι είναι η Ψυχοσωματική Νοημοσύνη;

Η Ψυχοσωματική Νοημοσύνη είναι το πρότυπο ανάπτυξης της δυνατότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το ρόλο της συνεργατικής σχέσης του σωματικού, του συναισθηματικού και του διανοητικού επιπέδου.
Η Ψυχοσωματική Νοημοσύνη δημιουργεί τις προϋποθέσεις στο άτομο ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις ικανότητές του, με στόχο να προάγει την ποιότητα της ζωής του.
Το μοντέλο της Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία της σύγχρονης επιστήμης για τον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο σκοπός της Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης;

Ο σκοπός της Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης είναι να προσφέρει τα κατάλληλα γνωστικά και εμπειρικά ερεθίσματα, ώστε να κατανοήσει το άτομο τη σχέση ψυχοπνευματικών και βιολογικών λειτουργιών. Μέσω της διαδικασίας της Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης δίνεται η ευκαιρία στο άτομο να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων για τον εαυτό του και τη ζωή του.